ඉංග්රීසි

අප අමතන්න


Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd.

ලිපිනය: Xi'an Taijin Industrial Electr Xijin Road No.15 Jingwei in Xi'an, Shaanxi, China, China

දුරකථන: + 8618792775308

විද්යුත් තැපෑල:yangbo@tjanode.com

Whatapp: 0086 15398001231